kkvaluation

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปิลันธน์ โตวิชัยกุล
กรรมการผู้จัดการ

- บัณฑิตสาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail to_pilan@hotmail.com

 

 

 

 

นายธวัช พาณิชวทัญญู
รองกรรมการผู้จัดการสายงานประเมินราคา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาประเมินค่าทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
E-mail t_premy@hotmail.com

 

 

 

 

นายธรรมรงค์ สุขชื่น
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E-mail thamrong.sukchuen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมเกียรติ หวังวิบูลย์ชัย
รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนงานประเมินราคา
-
ปริญญาตรี อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail somkiatwangviboonchai@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนา สมรรถเวช
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา
-
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail kk.valuation@gmail.com
และ valuation.kk@gmail.com

 

 

 

 

 

นางสาวชวัลรัตน์ สมิทธิกานน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

E-mail kk.valuation@gmail.com และ valuation.kk@gmail.com

 

 

คณะผู้บริหาร ผู้ประเมินหลัก และคณะทำงาน

ในปัจจุบันบริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด ได้รับความเห็นชอบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

กรรมการบริหาร

1. นายปิลันธน์ โตวิชัยกุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

2. นายธวัช พาณิชวทัญญู ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานประเมินราคา

2. นายธรรมรงค์ สุขชื่น ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

3. นายสมเกียรติ หวังวิบูลย์ชัย ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนงานประเมิน

 

คณะทำงานที่รับผิดชอบในการให้บริการการประเมินมูลค่า

 

ฝ่ายประเมินมูลค่า

1. นายธนา สมรรถเวช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา

2. นายอรรถพล มีคุณสุต ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาทั่วไป

3. นายธนากรญ์ ดนตรีรส ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาเครื่องจักร

4. นายอรรถพล อนุกูลสาธุกิจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาสาขาจังหวัดนครราชสีมา

5. นายสุทธิศักดิ์ จันเสม ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาสาขาจังหวัดกาฬสินธุ์

6. นายธเนศ เต็มวิจิตร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7. พนักงานประเมินราคา จำนวน 15 คน

 

ฝ่ายสนับสนุน

1. พนักงานฝ่ายการตลาด จำนวน 2 คน

2. พนักงานฝ่ายบุคคลและบัญชี จำนวน 2 คน

3. พนักงานฝ่ายสนับสนุนงานประเมิน จำนวน 2 คน

4. พนักงานฝ่ายธุรการ จำนวน 2 คน

 

ประวัติการผลงานของคณะผู้บริหาร และผู้ประเมินหลัก

 

ชื่อ – นามสกุล

นายปิลันธน์ โตวิชัยกุล

วันเดือนปีเกิด/อายุ

23 เมษายน พ.. 2517 อายุ 39 ปี

เลขที่บัตรประชาชน

3-6708-00316-07-9

สมาชิกสมาคม / เลขที่

สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่ ส.45-2241

เลขที่ผู้ประเมินหลัก

และวันหมดอายุ

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 056

วันหมดอายุบัตร 30 กันยายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือ 4,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 8%

วุฒิการศึกษา

ปีที่จบ/ชื่อปริญญาบัตร/สถาบันการศึกษา

.. 2538 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.. 2545 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

(เริ่มจากปัจจุบัน)

 

 

 

 

2555-ปัจจุบัน ผู้ประเมินหลักและผู้บริหาร บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด

2551-2554 ผู้ประเมินหลักและผู้บริหาร บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด

2547-2551 ผู้ประเมินหลัก บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

2546-2547 ผู้ประเมินหลัก

บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2542-2546 พนักงานประเมินฯ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

กิจกรรมอื่น ๆ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

หน่วยงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม ทะเบียนเลขที่ : 5/2554

วันที่ออกบัตร : 18 เมษายน 2554 วันหมดอายุ : 18 เมษายน 2557

ประสบการณ์ และผลงาน

ประสบการณ์ และผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 1.  
  1. สนามกอล์ฟ

 1.  
  1. สนามกอล์ฟ เชียงใหม่-ลำพูน กอล์ฟคลับ (อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่) เลขที่ 336 หมู่ 4 .ห้วยหยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ขนาด 18 หลุม พาร์ 72

  2. สนามกอล์ฟทองไทย บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขนาด 9 หลุม

 

 1.  
  1. ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า

2.1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม

2.2 สิทธิการเช่าพื้นที่เช่าบางส่วนภายในอาคาร MBK

2.3 สิทธิการเช่าพื้นที่เช่าบางส่วนภายในห้างสรรพสินค้า สยามพารา กอน

 1.  
  1. อาคารสำนักงาน

3.1 อาคารเซ็นทรัล ชิดลม ทาวน์เวอร์

3.2 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวน์เวอร์ ถนนเพลินจิต

3.3 อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ

3.4 อาคารสำนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน

3.5 อาคารสำนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักเสือป่า

3.6 อาคารสำนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม

3.7 อาคารสำนักงานพิริยพูล (SME Bank Tower)

3.8 อาคารสำนักงานกลาสเฮ้าส์ รัชดา

3.9 อาคารสำนักงานธนาลงกรณ์ ปิ่นเกล้า

 1.  
  1. โรงแรม-รีสอร์ท

4.1 โรงแรมเซ็นทรัล วงศ์อมาตย์ บีช รีสอร์ท พัทยา

4.2 โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก

4.3 เกาะคอเขา รีสอร์ท พังงา

4.4 โรงแรมหัวหิน แกรนด์ โฮเทล พลาซ่า หัวหิน

4.5 โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ

4.6 โรงแรมโนราห์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย

 1.  
  1. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

5.1 แนเชอรัลล์ วิลล์ เอ็กเซคคิวทีฟ เรซิเด้นส์ ซอยหลังสวน

5.2 เดอะเนเจอร์รัล ปาร์ค อพาร์ทเม้นท์ ซอยสุขุมวิท 49

5.3 พันธุ์ทิพย์ คอร์ท เซอร์วิส เรสซิเด้นซ์ สาธรซอย 1

 1.  
  1. นิคมอุตสาหกรรม (ประเมินทั้งโครงการ พร้อมเครื่องจักรงานระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย)

6.1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร คลองหลวง ปทุมธานี

6.2 นิคมอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา

6.3 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร

 1. โรงพยาบาล

7.1 โรงพยาบาลศรีสยาม (เปาโล นวมินทร์)

7.2 โรงพยาบาลมหาชัย สมุทรสาคร

7.3 โรงพยาบาลโสธราเวช ฉะเชิงเทรา

 1. ประทานบัตรเหมืองแร่

8.1 บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

9. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

9.1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บีโอเอ อพาร์ทเม้นท์ 1

10. โครงการจัดสรร-โครงการอาคารชุด

10.1 หมู่บ้านโกลเด้นนครา ถนนมอเตอร์เวย์

10.2 หมู่บ้านโนเบิ้ล แจ้งวัฒนะ

10.3 คอนโดบ้านแสนเพลิน (แสนสิริ) หัวหิน

 

ประสบการณ์และผลงานอื่นๆ

ผู้จัดการโครงการ สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ประจำปี 2549,2550 และ 2551 รวม 3 ปี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

วิทยากรอบรมทางด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์

วิทยากรอบรมทางด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เขตกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2550 ณ ธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 

ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม

กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ปี 2555 โดยได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ให้เป็นกรรมการสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ปี 2555 โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 

การอบรมวิชาชีพทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

หัวข้อการอบรม

ผู้จัดการอบรม

วันที่อบรม

Training Course Dealing With Professional Valuation For Investment Property

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10 – 28 กุมภาพันธ์ 2546

Over View Serviced Apartment and the Methodology

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

18 ตุลาคม 2546

Over View of Shopping Center and the Methodology

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

20, 24 ธันวาคม 2546

มาตรการควบคุมทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สูงสุดของที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยมาตรการควบคุมทางกฎหมาย

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

20 พฤษภาคม 2549

Workshop : How to Create a CAMA System : Start from Scratch Bangkok, Thailand

THAI APPRAISAL FOUNDATION

29 – 31 สิงหาคม 2549

การประเมินราคาเครื่องจักรภาคทฤษฎี

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

20 – 21 มกราคม 2550

Key Trend In THAI & ASIAN Valuation & Property Industries

RICS & TVA & VAT

4 กรกฎาคม 2551

การพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการสนามกอล์ฟ

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

25 กุมภาพันธ์ 2553

ผังเมืองและโครงการระบบขนส่งมวลชน (ระบบราง)

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

24 กุมภาพันธ์ 2554

การบัญชีกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

11 เมษายน 2554

หัวข้อการอบรม

ผู้จัดการอบรม

วันที่อบรม

การตรวจสอบตำแหน่งที่ดินอย่างมืออาชีพ

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

28 พฤษภาคม 2554

การลงทุน พัฒนา และการประเมินมูลค่าโครงการอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

20 กรกฎาคม 2555

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

24 พฤษภาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล

นายธวัช พาณิชวทัญญู

วันเดือนปีเกิด/อายุ

11 พฤษภาคม พ.. 2523 อายุ 33 ปี

เลขที่บัตรประชาชน

3-9698-00140-79-1

สมาชิกสมาคม / เลขที่

สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่ ส.49-3539

เลขที่ผู้ประเมินหลัก

และวันหมดอายุ

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 378

วันหมดอายุบัตร 15 สิงหาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือ 10,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 20%

วุฒิการศึกษา

ปีที่จบ/ชื่อปริญญาบัตร/สถาบันการศึกษา

..2547 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาประเมินค่าทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

..2552 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

(เริ่มจากปัจจุบัน)

 

 

 

 

 

 • 2556-ปัจจุบัน ผู้ประเมินหลักและผู้บริหาร

บริษัท เค.เค.แวลูเอชั่น จำกัด

 • 2553-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายสินทรัพย์พิเศษ

บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด

 • 2551-2551 ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาองค์กร

บจก.คอลลิเออร์ส อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย

 • 2551-2549 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กรอาวุโส

บจก.คอลลิเออร์ส อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย

 • 2547-2549 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทรัพย์สิน

บจก.คอลลิเออร์ส อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย

ประสบการณ์ และผลงาน

ประสบการณ์ และผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 1.  
  1. โรงแรม-รีสอร์ท

1.1 โรงแรมเบย์ฟร้อนรีสอร์ท พังงา

1.2 โรงแรมเบนซ์เรสซิเดนท์ ซอยเพชรบุรี 17 กรุงเทพ

1.3 โรงแรม แกรนด์ เชอราตัน หัวหิน

 1.  
  1. นิคมอุตสาหกรรม (ประเมินทั้งโครงการ พร้อมเครื่องจักรงานระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย)

 1.  
  1. นิคมอุตสาหกรรม-นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา

 

3. โรงพยาบาล

3.1 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

ประสบการณ์และผลงานอื่นๆ

ผู้จัดการโครงการ สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย จังหวัดกรุงเทพ แลปริมณฑล จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ประจำปี 2549,2550 และ 2551 รวม 3 ปี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล

นายธรรมรงค์ สุขชื่น

วันเดือนปีเกิด/อายุ

14 สิงหาคม พ.. 2512 อายุ 44 ปี

เลขที่บัตรประชาชน

3-1002-01509-68-1

สมาชิกสมาคม / เลขที่

สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่ ส.47-2741

สมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เลขที่ 03-0-0144-49

เลขที่ผู้ประเมินหลัก

และวันหมดอายุ

ผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ เลขที่ สม.271

วันหมดอายุบัตร 31 กรกฎาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือ 16,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 33%

วุฒิการศึกษา

.. 2547 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

 

 

 

2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด

2548-2556 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที.อาร์.เอส คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2545-2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกรรมการ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด

ผู้อำนวยการสาขามีนบุรี

บริษัท บีซีเอ. ประเมินราคา จำกัด

2537-2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

อาจารย์ประจำสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การฝึกอบรม

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ขั้นสูง รุ่น 2

แนวคิดและวิธีประเมินมูลค่าโรงแรม

การตรวจสอบสภาพอาคารสำหรับผู้ประเมิน

ผู้ตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ผลงานอื่นๆ

คณะกรรมการจัดตั้งระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ที่ปรึกษาในการจัดตั้งระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

บริษัท วีนิค จำกัด

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สมศ.

ชื่อ – นามสกุล

นายธนา สมรรถเวช

วันเดือนปีเกิด/อายุ

21 กรกฏาคม พ.. 2515 อายุ 41 ปี

เลขที่บัตรประชาชน

3-102-002868-59-3

สมาชิกสมาคม / เลขที่

สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่ ส.52-4196

เลขที่ผู้ประเมินหลัก

และวันหมดอายุ

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 343

วันหมดอายุบัตร 30 เมษายน พ..2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-

วุฒิการศึกษา

ปีที่จบ/ชื่อปริญญาบัตร/สถาบันการศึกษา

.. 2537 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสำรวจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.. 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

(เริ่มจากปัจจุบัน)

2554-ปัจจุบัน ผู้ประเมินหลัก บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด

2553-2554 เจ้าหน้าที่ประเมินอาวุโส

บริษัท เอส. แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จำกัด

2551-2553 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

บริษัท นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

การฝึกอบรม

(เริ่มจากล่าสุด)

- การประเมินพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโรงแรมธารามันตรา โดยวิธีรายได้

- การบริหารและกลยุทธ์การตลาด โรงแรมธารามันตรา

- การประเมินพระราชนิเวศน์มฤคทายวันและโรงแรมธารามันตรา โดยวิธีต้นทุนและวิกฤตเศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการประเมิน